Rozporządzenie RODO


Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu(Rozporządzenie).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art.6 Rozporządzenie ust. 1 pkt.a,b,c oraz f
( w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
W Celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,
W celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
W Celu odzyskiwania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niedopełnienie uniemożliwi realizacje umowy lub prowadzenie ustalenie potrzebnych do jej zawarcia.
W przypadku kontrahentów ,ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od samych kontrahentów.
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np.: księgowe, prawne ,informatyczne.
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
Dostępu do treści swoich danych,
Sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych,
Przenoszenia danych,
Wzniesienia sprzeciwu,
Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto, mają Państwo prawo wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życia od dnia 25 Maja 2018r.

Manager Restauracji Rogatka w Koninie